Chicken Gyro

BS$17.00

Category:

french fries, shredded lettuce, tomato, red onion, tzatziki, pita